'COVID-19' - Упутство о раду Основног суда у Лозници за време ванредног стања проглашеног 15.03.2020 године.

              

      Република Србија

  Основни суд у Лозници

       Су VIII-128/2020

 Датум 17.03.2020.године

           Л о з н и ц а

 

 

 

На основу члана 70.став 4 Закона о уређењу ("Службени гласник РС", бр. 116/2008104/2009101/201031/2011  и др. закон, 78/2011 - други закон , 101/2011101/2013 , 40/2015 - други закон, 13/2016108/2016113/201765/2018 - Одлука УС РС,  87/2018 и 88/2018 - Одлука УС РС), Уредбе о мерама за време ванредног стања („Службени гласник РС“, број 31/20), Уредбе о организовању рада послодаваца за време ванредног стања(„Службени гласник РС“, број 31/20 и Препоруке Министарства  правде РС за рад судова и јавних тужилаштва за време ванредног стања проглашеног 15. марта 2020. године број  112-01-557/2020-05 од 17.03.2020.године , в.ф. председника Основног суда у Лозници Милица Тодоровић доноси:

 

 

                                                  УПУТСТВО О РАДУ ОСНОВНОГ СУДА У ЛОЗНИЦИ

                                                    ЗА ВРЕМЕ ВАНРЕДНОГ СТАЊА ПРОГЛАШЕНОГ

                                                                   15. МАРТА 2020. ГОДИНЕ

 

 

 

1. Судије Основног суда у Лозници  рад по предметима обављају у згради суда, с тим да ће судије обављати послове од куће уз сагласност в.ф. председника суда, а о чему ће бити донета посебна одлука.

 

2. Запослени у Основном суду у Лозници који су старији од 60 година, запосленима који имају хроничне здравствене проблеме, као и запосленима који имају децу до навршених 12 година живота, омогућава се да  послове  обављају од куће, с тим да  пре тога  запослени који испуњавају један од горе наведених услова морају поднети писани захтев в.ф председнику суда да због ванредног стања посао обављају од куће, а о чему ће посебну одлуку донети  в.ф. председника суда.

 

Такође, ако су оба супружника запослена у суду или јавном тужилаштву, може се омогућити да само један од супружника обавља послове од куће.

 

Рад осталих запослених у Основном суду у Лозници  организоваће се на начин да се обезбеди присуство само запослених који су неопходни за несметано обављање послова у складу препорукама Министарства правде РС за рад судова и јавних тужилаштва за време ванредног стања проглашеног 15. марта 2020. године број  112-01-557/2020-05 од 17.03.2020.године .

 

3. Рад правосудне страже у Основном суду у Лозници организоваће се на начин да се обезбеди непрекидно дежурство, о чему ће в.ф председника суда донети посебну одлуку, као и да се спроведе контрола која лица улазе у зграду Основног суда у Лозницу у циљу спречавања ширења заразних болести.

 

4. У кривичним предметима судије Основног суда у Лозници распоређене у кривичну материју поступају у предметима у којима је одређен притвор или се тражи одређивање притвора, у предметима који се воде за кривична дела из члана 235, 248 и 249. Кривичног законика, у предметима против малолетних учинилаца кривичних дела, односно где је оштећени малолетно лице, у предметима који се односе на насиље у породици, предметима у којима постоји опасност од застарелости, као и другим предметима за кривична дела за које је примљен већи број кривичних пријава, а извршена су за време ванредног стања и у вези са ванредним стањем.

 

У осталим предметима одлажу се главни претреси и спровођења процесних радњи пре оптужења.

 

5. У  грађанским предметима судије Основног суда у Лозници  одлагаће  рочишта у грађанскоправним споровима, спровођење извршних радњи у извршним поступцима, изузев спровођења извршења ради издржавања и рочишта у ванпарничним поступцима, осим:

 

-грађанскоправних спорова који су по закону хитни,

-одржавање рочишта у хитним поступцима ванпарничне материје и извршне материје ( нарочито поступање у статусним стварима и поднетим предлозима за одређивање мера обезбеђења-претходних и привремених мера),

-поступака правне и међународно-правне помоћи који се односе на легализацију исправа , уз претходну најаву председнику суда,

-поступака стечаја и реорганизације,

-одлучивање о забрани растурања штампе и ширења информација средствима јавног информисања,

-одлучивања у споровима о оспоравању или утврђивању очинства и материнства,

-одлучивања у споровима за заштиту од дискриминације и злостављања на раду.

 

Судије  распоређене  у грађанској материји уважиће писмене молбе за одлагање рочишта пуномоћника адвоката учесника у поступку, а старији је од 60 година, има хроничне здраствене проблеме или има дете млађе од 12 година, уз молбу се подноси писменим доказ о наведеним чињеницама, као и писмена сагласност властодавца.

 

6. У Основном суду у Лозници за време вандредног стања биће обезбеђен  један шалтер   за пријем писмена, са контролисаним бројем странака који могу да му приступе.

 

Издавање потврда спроводи се само ако подносилац укаже на оправданост хитног издавања, на начин да се спречи ширање заразних болести.

 

7. У судским предметима који нису наведени у претходним ставовима одлагаће се  претреси, рочишта и други непосредан рад са странкама.

 

8. Под радом од куће подразумевају се      :

-послови радног места који су погодни за рад на даљину,

- послови који садрже употребу телефона, интернета, е-мејлова и слично,

-остали послови за чије обављање није неопходно коришћење зграде правосудног органа.

 

 

 

                                                                                                           В.Ф. ПРЕДСЕДНИКА СУДА

 

                                                                                                               МИЛИЦА ТОДОРОВИЋ