Република Србија

  Основни суд у Лозници

       Су VIII - 163/2020

  Датум 07.5.2020.године

         Л о з н и ц а

 

На основу Закључка Високог савета судства број: 021-05-46/2020-01 од 07.5.2020. године,  в.ф. председника Основног суда у Лозници Милица Тодоровић дана 07.5.2020. године доноси:

 

ПРАВИЛА ПОНАШАЊА

ЗАПОСЛЕНИХ И СТРАНАКА У ОСНОВНОМ СУДУ У ЛОЗНИЦИ

ЗБОГ ЗАШТИТЕ ЗДРАВЉА СУДИЈА, ЗАПОСЛЕНИХ, СТРАНАКА И СПРЕЧАВАЊА ДАЉЕГ ШИРЕЊА ЕПИДЕМИЈЕ ИЗАЗВАНЕ ВИРУСОМ COVID - 19

 

 

 

I  О б а в е з е   з а п о с л е н и х

 

Приликом уласка у зграду суда, сви запослени су дужни:

1. Да прођу дезо баријеру (дезифенкциону заштиту обуће);

2. Да изврше дезифенкцију руку (о чему води рачуна правосудни стражар, као и да запосленог испрска асепсол средством на руке);

3. Да прођу безбедносни преглед (проласком кроз метал детектор врата).

 

Сви запослени који улазе у објекат у обавези су да носе личну хигијенску маску за заштиту прописно постављену на лицу, а пожељно је и ношење заштитних хигијенских рукавица.

 

Уколико запослени који улази у објекат нема одговарајућа средства заштите, првенствено личну заштитну маску или не жели да се подвргне хигијенској и безбедносној заштити, неће му бити омогућен улазак у  зграду суда.

 

Приликом уласка у објекат код обављања хигијенских и безбедносних мера, запослени је дужан да се придржава прописаних мера о безбедном растојању - физичке дистанце, које мора износити минимум 1,5 м између две особе. Свако ко се не придржава ове мере биће опоменут, а у случају непоштовања ове мере биће му онемогућен улаз у објекат.

 

На шалтеру суда, обавезно ће се примењивати мере о прописаном растојању које мора износити минимум 1,5 м између запослених на шалтерима као и између странака у реду.

 

Приликом коришћења лифта неопходно је поштовати правило везано за растојање те сходно томе није препоручљиво због величине лифтова да више од две особе истовремено користе лифт и препоручује се да у лифту стоје дијагонално једна од друге. У смислу овога препорука је да сви који улазе у зграду суда, а у здравственој или физичкој су могућности, да користе степенишни простор за долазак на радно место (ова препорука се посебно односи на запослене чија се радна просторија налази на нижим спратовима).

 

Препоручује се да запослени редовно проветравају свој радни простор ( канцеларију, кабинет или судницу ) природним путем – отварањем прозора, будући да вентилациони систем и климатизација неће бити у функцији, као и да сами дезифенкционим средством пребришу тастатуру рачунара, миш уз рачунар као и свој радни сто.

 

Запослени су дужни да поштују препоруку о безбедној удаљености од минимум 1,5 м током свих радних активности, као и о дозвољеном броју запослених у просторији са прописаном удаљеношћу.

 

Запослени су дужни да се у случају повишене температуре или здравствених проблема са сумњом на респираторне инфекције јаве свом изабраном лекару.

 

II  О б а в е з е   с т р а н а к а

 

Приликом уласка странака у објекат, обавеза свих је:

 

1. Да прођу дезо баријеру (дезифенкциону заштиту обуће);

2. Да изврше дезинфенкцију руку (о чему води рачуна правосудни стражар, као и да странци испрска асепсол средство на руке);

3. Да прођу безбедносни преглед (проласком кроз метал детектор врата);

4. Носе личну хигијенску маску за заштиту, која добро пријања на нос и уста;

5. Носе заштитне хигијенске рукавице.

 

По уласку у објекат и проласку хигијенских и безбедносних мера странке су у обавези да изврше пријављивање на пријавници са одговарајућим документима (позив за суђење, лични индетификациони документ и да наведу разлог доласка у сл. објекат суда).

 

Уколико странка улази у објекат а нема одговарајућа средства заштите, првенствено се мисли на ношење личне заштитне маске или не жели да се подвргне хигијенској и безбедносној заштити, неће јој бити омогућен улаз у зграду суда.

 

Приликом уласка у објекат код обављања хигијенских и безбедносних мера, странка је дужна да се придржава прописаних мера о безбедном растојању - физичке дистанце, које мора износити миниму 1,5 м између две особе. Свако ко се не  придржава ове мере биће опоменут, а у случају непоштовања ове мере биће му онемогућен улаз у објекат.

 

На пријавници приликом евидентирања уласка странака строго ће се примењивати мере држање физичке дистанце – безбедног растојања приликом пријављивања на самој пријавници.

 

На шалтеру суда обавезно ће се примењивати мере о прописаном растојању од минимум 1,5 м између запослених на шалтерима као и између странака у реду.

 

За странке које долазе у објекат, а имају потребу за коришћењем тоалета одређује се тоалети на другом спрату.

 

Улазак странака на суђење биће спроведен по приоритету  и неопходности присуства на суђењу. Предност ће имати окривљени и браниоци, као и друга лица која  су судски позвана. Осталима, уколико нису стечени услови о безбедној удаљености у договору са председником већа односно судијом појединцем неће бити омогућен улазак у судницу. У чекаоницама странке морају поштовати предвиђено безбедно растојање од минимум 1,5 м.

 

III Правила рада службе правосудне страже, дела судске писарнице и службе за техничке послове, противпожарну заштиту и безбедност и здравље на раду

 

Правосудни стражари који су распоредом рада ангажовани на улаз у објекат или на пријавници дужни су да се придржавају свих прописаних мера заштите, посебно ношења личне заштитне маске, заштиних хигијенских рукавица и заштитног визира.

 

Правосудни стражари су дужни да контролишу поштовање свих мера предвиђених овим правилима и поступају у складу са њима.

 

Лице које је доведено из Завода за издржавање кривичних санкција мора имати заштитну личну маску, као и службена пратња лица коме је одређен притвор, о чему воде рачуна правосудни стражари.

 

Запослени задужен за кување кафе мора имати заштитну личну маску и заштитне рукавице, што контролишу правосудни стражари. У кафе кухињи је дозвољен боравак искључиво запосленом задуженом за кување кафе, други запослени не могу улазити. Хигијенско чишћење простора кафе кухиње биће свакодневно радним данима.

 

Запослени на шалтерима судова дужни су да се придржавају свих прописаних мера заштите, посебно да носе личну заштитну маску, заштитне хигијенске рукавице и заштитни визир.

 

Запослени на пословима одржавања хигијене у објекту, посебно у преподневној смени обавезни су да више пута у току радног дана коришћењем дезинфекционих средстава очисте простор на улазу посебно улазна врата, роло врата, све стаклене површине које се користе, пултове у шалтер сали, пулт пријавнице на улазу, тоалете и лифтове. За одражавање простора користиће санитарна и дезифенкциона средства (натријум хипо хлорит, алкохол и асепсол ) .

 

Запослени на пословима одржавања хигијене у објекту дужни су да:

 

1. Редовно допуњавају у дезо баријерама дезинфекциону течност за обућу, које се налазе на улазу;

2. Врше редовно проветравање ходничних просторија природним путем - отварањем прозора (централни вентилациони и расхладни систем – чилер неће бити у радној функцији до даљњег);

3. Изврше чишћење и дезинфиковање сваке просторије на крају радног дана, посебно водећи рачуна о квакама, ручкама и тоалетима.

 

Правила понашања запослених и странака у Основном суду у Лозници због заштите здравља судија, запослених, странака и спречавања даљег ширења епидемије изазаване COVID – 19 истакнута су на сајту Основног суда у Лозници, огласној табли и на улазу у Основни суд у Лозници.

 

Ова правила понашања примењују се од 08.5.2020. године.

 

 

 

 

 

                                                                                         В.Ф. ПРЕДСЕДНИКА СУДА

 

                                                                                         МИЛИЦА ТОДОРОВИЋ