Основни суд у Лозници надлежан је за подручје града Лознице и општина Крупањ, Мали Зворник и Љубовија. Организован је тако да се седиште суда налази у Лозници а судске јединице у Крупњу и Љубовији.

 - Седиште суда надлежно је за град Лозницу и општину Мали Зворник.

 - Судска јединица у Љубовији надлежна је за општину Љубовија.

У седишту суда налази се судска управа, кривично, грађанско, одељење судске праксе, служба за међународну правну помоћ, одсек рачуноводства и друге пратеће службе и писарнице.

Судије распоређене у парничним, ванпарничним, оставинским и извршним поступцима суде и предузимају потребне судске радње на целом подручју суда. 

 

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ

 

Председник суда:

судија Милица Тодоровић

 

Назив државног органа:

Основни суд у Лозници

 

Адреса седишта:

Јована Цвијића бб, 15300 Лозница

 

Матични број:

17773196

 

Порески идентификациони број:

106399220

 

Рачун депозита:

840-279802-63

 

Рачун судских такси:

840-29659845-51