ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ

 

Председник суда:

судија Милица Тодоровић

 

Назив државног органа:

Основни суд у Лозници

 

Адреса седишта:

Јована Цвијића бб, 15300 Лозница

 

Матични број:

17773196

 

Порески идентификациони број:

106399220

 

Рачун депозита:

840-279802-63

 

Рачун судских такси:

840-29659845-51