Писарница и архива

Писарница и архива

 

Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Основном суду у Лозници су у организационој јединици писарница предвиђена четири извршиоца на радном месту шеф писарнице, а то су:

1. Јелена Давидовић

2. Снежана Поповић 

3. Драгана Илић

4. Драгана Томић 

АРХИВА

Главни архивар                                           Мирко Глигорић